Lyckan – framtidens levande landsbygd

Lyckan - FramtidsHub för Innovationer

Lyckan – FramtidsHub för innovationer på landsbygden är en mötesplats för entreprenörer, den kreativa konstsektorn och invånare på landsbygden. LyckanHub stödjer utvecklingen av hållbar affärsverksamhet och erbjuder verktyg och ett nätverk för att både utveckla verksamheten och testa nya idéer.

Projektet har fyra teman. Evenemang och workshops kommer att ordnas under projektets gång, och invånare, entreprenörer och andra intressenter från Lappträsk och närliggande orter är välkomna att delta i dem. Alla evenemang kommer att hållas på finska. Kontakta oss om du behöver hjälp med översättning, vi försöker komma på en lösning.

I oktober 2023 färdigställdes en elektronisk version av handboken från projektet Lyckan – Landsbygdens innovations- och inspirationsverksamhetens framtidshub.

Cirkulär bioekonomi

Syftet med cirkulär bioekonomi är att ta tillvara och skapa nya affärsaktiviteter genom att använda sidoströmmarna från olika typer av industriella processer. Återföring av näringsämnen tillbaka till marken och ersättningen av fossila material med biobaserade material är också en väsentlig del av en biocirkulär ekonomi. Användningen av t.ex. aska från värmeproduktion som gödsel, produktion av trafikbiogas från boskapsgödsel eller avloppsslam och tillverkningen av textilier av massa istället för plastmaterial är biocirkulär ekonomi.

Tjänster för företag

Under sommaren och hösten 2022 kommer vi att kartlägga outnyttjade biobaserade sidoströmmar i Lappträskregionen, hur de skulle kunna utnyttjas, och vi kommer också att inleda diskussioner med företag om teknoekonomiska analyser av biomassor. Dessutom kommer vi att anordna workshops där syftet är att arbeta med produkter samt affärsmodeller utifrån sidoströmmar.

Turism på landsbygden

Lyckan utvecklar hållbar turism genom att använda sig av landsbygdens styrkor: till exempel tystnad, mörker, frisk luft och natur gör att besökarna kan utforska och uppleva landsbygdens autenticitet.

Under projektets gång kommer vi att anordna flera workshops för företag inom turism- och restaurangbranschen och för dem som är intresserade av entreprenörskap inom turism.

Workshops i maj-juni 2022

I maj och juni ordnades totalt åtta workshops under fyra eftermiddagar.

Workshoparna hade två teman: mat-turism och produktifiering inom turism. Dessutom hade alla enskilda workshops ett mer specifikt ämne som hållbarhet, historieberättande, försäljnings- och distributionskanaler, digital marknadsföring och så vidare.

Workshops i hösten 2022

Hösten 2022 kommer vi att anordna fler workshops. Information om dem kommer att publiceras på vår hemsida och i våra sociala mediekanaler.

Kontaktuppgifter - Turism

Elisa Laatikainen
Projektchef vid Yrkeshögskolan Haaga-Helia
elisa.laatikainen@haaga-helia.fi

Skapande konst och design

Ett av syftena med projektet är att främja samarbetet mellan den kreativa konst- och designsektorn och näringslivet.

Tjänster för företag

Företagskonstnär - ett nytt koncept

Företagskonstnär är ett koncept som vi vill utveckla och testa under projektets gång. I praktiken innebär det att en konstnär eller någon från det skapande konst- och designområdet arbetar på ett företag under en månad.

Verkets innehåll definieras av entreprenören och konstnären. Innehållet kan vara vad som helst som konstnären kan tillhandahålla, och som är användbart för företaget: det kan till exempel vara konst från en sidoström eller avfall, eller det kan vara något grafiskt designmaterial som företaget kan använda.

Workshops för företag

I början av 2023 kommer workshops med fokus på innovation och tjänstedesign att anordnas för lokala företag. Vi kommer att använda verktyg för utveckling, idéskapande och kreativ problemlösning. Dessa verktyg kan användas inom alla affärsområden.

Byggande av ett nätverk av kreativa konst- och designproffs

Ett nätverk av professionella inom det kreativa konst- och designområdet kommer att initieras, och det kommer att fungera som en del av LyckanHubs tjänster. Företag kan senare kontakta LyckanHub eller konstnärerna och formgivarna själva om de är intresserade av samarbete.

Är du ett proffs inom kreativ konst och design? Letar du efter nya kunder eller möjligheter att nätverka och skapa nya typer av innovationer med andra artister?

Kontakta Ville Huhtanen (bildkonstnär och föreläsare vid LAB Yrkeshögskolan): ville.huhtanen@lab.fi

Residens för kreativa konst

Under projektets gång kommer vi att undersöka hur en residensverksamhet skulle kunna inledas i Lappträsk. Vi kommer att utveckla en intäktsgenereringsmodell, leta efter tomma ytor och planera verksamheten i praktiken. De yrkesverksamma som bor i residenset kommer också att vara en del av LyckanHubs nätverk för professionella konstnärer.

Äger du en tom lokal i Lappträsk? Skulle den vara lämplig som ett residens? Kontakta oss så diskuterar vi gärna mer med dig.

Kontaktuppgifter - Skapande konst och design

Ville Huhtanen
Bildkonstnär och föreläsare vid LAB Yrkeshögskolan
ville.huhtanen@lab.fi

Living Lab

Syftet med living lab-temat är att skapa en modell för ny slags affärsverksamhet för landsbygden.

Framtidsworkshops under våren 2022

Våren 2022 ordnade Laurea University of Applied Sciences en serie framtidsworkshoppar tillsammans med lokala intressenter. I workshopparna bekantade vi oss med befintligt material inom futurologi samt med verktyg för framtidsanalyser.

Futurologi och levande experiment

Lyckan främjar företagens och andra intressenters proaktivitet när det gäller att svara på framtida behov. Detta görs genom att skapa en framtida arbetsmodell och genom att identifiera de försörjningsfaktorer som förbättrar framtida hållbara företag på landsbygden.

Living Lab

Living lab-modellen innebär rutiner som kommuner, företagare, kreativa yrkesverksamma, invånare och besökare kan använda sig av för att skapa fungerande och praktiska tjänster och upplevelser i en verklig miljö.

Målet med living lab-modellen är att skapa ny slags affärsverksamhet samt produkter och tjänster för att ytterligare stärka tillväxten och utvecklingen av företagen i regionen

Kontaktuppgifter

Emilia Risu
Projektchef vid Laurea Yrkeshögskola
emilia.risu@laurea.fi

Lyckan – FramtidsHub för innovationer på landsbygden är ett samarbete mellan Lappträsk kommun, Laurea Yrkeshögskola, Tavastehus Yrkeshögskola, LAB Yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Projektet finansieras av Helsingfors-Nylands regionfullmäktige från Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektets genomförandeperiod är 1.9.2021-31.8.2023.