Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lyckan – Maaseudun innovaation- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hankkeen EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklojen 13 ja 14 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 25.2.2022.

Rekisterin pitäjä

Lapinjärven kunta

Lapinjärventie 20 A 07800 Lapinjärvi

(019) 510 860

Rekisterin yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Tanja Pöyhönen

044-753 5314

tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi

Rekisterin tiedot

Lyckan – Maaseudun innovaation- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hankkeen yhteystietorekisteri. Hankkeen kesto 1.9.2021-31.8.2023.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito hankkeen osallistujiin ja verkoston luominen hankkeessa kehitettävän innovaatioalustan toimintaa varten. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut yhteistyösuhteeseen ja/tai tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujilta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot luovutetaan hankkeen toteuttamisessa mukana oleville Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja LAB ammattikorkeakoulun hanketoimijoille. Mahdolliset ilmoittautumis- ja kyselylomakkeiden sekä haastattelujen vastaukset voidaan niin ikään luovuttaa hankkeen sisällä hanketoimijoille, mikäli se on olennaista toimenpiteiden edistämisen kannalta.

Kerätyt yhteystiedot luovutetaan hankkeen päättyessä Lapinjärven Lyckanhubin käyttöön, jotta verkoston ylläpito mahdollistuu.

Kunta säilyttää yhteystietoja kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen (31.8.2025 asti) mahdollisen jatkoyhteistyön mahdollistamiseksi, minkä jälkeen tiedot hävitetään. Muille tahoille tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.

c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.

e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa tai poistaa itseään koskevat tiedot, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön (yhteystiedot yllä).

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Susanne Sjöblom

040 577 5336

susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä. Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme myös Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on tietokoneesi IP-osoite.

Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja. Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.